Zažij středověk!

Zažij středověk!

Příměstský tábor pro děti od 6 do 9 let v Muzeu regionu Boskovicka

14.–18. srpna 2023

 

Místo konání:

Muzeum regionu Boskovicka, p. o., Hradní 642/1, 68001 Boskovice

Příchod dětí na tábor od 7:30 do 8:15 a odchod od 15:30 do 16:00 podle možností rodičů

 

Program tábora:

Táborem se prolíná celotáborová hra, kdy budou děti v týmech usilovat o dosažení, co nejprestižnějšího postavení na společenském žebříčku středověké společnosti. Během tábora se dopoledne i odpoledne budou střídat pohybové a klidové aktivity na motivy středověku. Děti se tak ocitnou v písařské dílně, na středověkém tržišti, ve vojenské vřavě dobývající hrad nebo na rytířském turnaji. Tábor bude realizován v hlavní budově Muzea na ulici Hradní, ale děti se v rámci programu podívají i do ostatních objektu Muzea, venkovní pohybové aktivity budou realizovány v prostorách za muzeem, na dětském hřišti, zámeckém parku a hradním kopci. Jeden den se s dětmi vydáme i na výlet za chemikem Eduardem Barthelmusem do Muzea Blanenska, kde si děti vyzkouší smaltování.

Obědy jsou zajištěny v Restauraci Záložna na náměstí formou bufetu. Cena bude upřesněna začátkem prázdnin a částka se bude vybírat v hotovosti první den tábora. Pokud o obědy nemáte zájem, připravte dětem vlastní jídlo do krabičky. Tábor po celý týden povede muzejní pedagožka Mgr. Tereza Randýsková a další vedoucí.

 

Cena:

převodem na účet na základě faktury, která bude zaslána na Vámi zadanou e-mailovou adresu.

V ceně tábora je pitný režim, jízdné a vstup do Muzea Blanenska na program Lžičkařem
u Barthelmuse (smaltařská dílna – 2 čajové lžičky na dítě), vstupy do dalších objektů Muzea regionu Boskovicka, materiál na aktivity, drobné odměny.

Obědy, pokud o ně budete mít zájem, se budou platit zvlášť v hotovosti na začátku tábora. Cena Vám bude sdělena mailem začátkem prázdnin.

 

Přihláška:

Přihlášku na příměstský tábor a táborový řád najdete na webových stránkách muzea, na FB nebo si ji můžete osobně vyzvednout na pokladně během otevírací doby muzea. Po odevzdání přihlášky, vyčkejte na výzvu k úhradě účastnického poplatku formou faktury. Teprve poté proveďte platbu. (Budeme přijímat přihlášky jen do naplnění kapacity tábora.) Po připsání účastnického poplatku na účet muzea Vám bude na mail zasláno prohlášení, které odevzdáte první den při příchodu na tábor.

Kapacita příměstského tábora je 15 dětí.

 

Co s sebou:

 • vyplněné prohlášení – bez nich není možné dítě na tábor přijmout
 • obnos v hotovosti na obědy, pokud o ně máte zájem
 • každý den pití a svačinu (dopolední a odpolední)
 • vhodné oblečení, pokrývku hlavy, opalovací krém, pláštěnku
 • hrníček na pití, přezůvky, náhradní oblečení – možnost nechat celý týden v muzeu v uzamčených prostorách
 • krabici od bot na výrobu katapultu, pokud si chce dítě vyrobit svůj vlastní katapult – přinést ideálně hned při nástupu na tábor
 • v den výletu slevové kartičky na jízdné

 

V případě dotazů se obraťte na muzejní pedagožku: Mgr. Tereza Randýsková, randyskova@muzeum-boskovicka.cz, 606 041 363

Táborový řád příměstského tábora Muzea regionu Boskovicka

 

 • Náplní příměstského tábora je zajistit dětem příjemné trávení prázdnin s bohatou programovou nabídkou od kulturních přes vzdělávací až po sportovní aktivity.
 • Sraz účastníků je mezi 7:30 a 8:15, předání dětí zpět rodičům mezi 15:30 a 16:00. V těchto časech se děti nachází v budově muzea na ulici Hradní a probíhají aktivity, které umožňují dětem se libovolně do nich připojovat a odpojovat.
 • Muzeum přebírá za děti odpovědnost v okamžiku předání dítěte rodičem a odpovědnost končí zpětným předáním dítěte rodiči.
 • Každé dítě je povinno neprodleně uposlechnout pokynu každého z řad personálu tábora vydaného v souladu s právními předpisy a táborovým a organizačním řádem.
 • Všechny děti se při pobytu v muzeu i mimo něj musí chovat tak, aby neohrozily zdraví svoje, svých spolužáků, pracovníků muzea a občanů vůbec.
 • Dítěti je zakázáno opouštět domluvený prostor (i do ostatních prostor budovy) bez vědomí a svolení personálu tábora. Při venkovních aktivitách nesmí dítě opustit skupinu bez souhlasu personálu tábora.
 • Na příměstský tábor nosí děti pouze věci potřebné k účasti na něm. Je zakázáno nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu dalších dětí (především zbraně, návykové látky apod.). Cenné věci (šperky, mobilní telefony apod.) si děti na tábor berou na vlastní nebezpečí, v případě ztráty za ně muzeum ani táborový personál nenesou zodpovědnost.
 • Pro zájemce je připraveno stravování – teplý oběd (hlavní chod). Pokud se pojede na celodenní výlet, není zajištěno teplé jídlo (děti budou mít zajištěn s sebou balíček na cestu).
 • Po celou dobu pobytu na táboře je všem dětem zajištěn pitný režim. Dítě však musí být z domu vybaveno lahví na pití!
 • Táboru se mohou zúčastnit pouze zdravé děti. Pokud se v průběhu dne vyskytnou jakékoliv zdravotní problémy, vedoucí tábora vyrozumí zákonného zástupce, který si dítě neodkladně vyzvedne a převezme do vlastní péče.
 • Vedoucí může během tábora v zájmu ostatních účastníků nepřijmout dítě při jeho příchodu na tábor, pokud na dítěti shledá příznaky počínající nemoci.
 • V případě jakýchkoliv zdravotních problémů první pomoc poskytne zdravotník (proškolený instruktor), při větších komplikacích bude okamžitě přivolána první pomoc a postižené dítě bude přepraveno do nemocnice. Vedoucí o zranění ihned vyrozumí vedení muzea a zákonného zástupce dítěte. S ohledem na nový zákon č. 372/2011 sb. je zákonný zástupce povinen být v době pobytu dítěte k zastižení na mobilním čísle, který uvedl v přihlášce. V případě nedostupnosti předloží zákonný zástupce předem podepsaný souhlas o případném ošetření jejich dítěte.
 • Rodiče jsou povinni nahlásit vedoucímu tábora jakékoliv změny, které se přes noc udály a mohly by ovlivnit chování či zdravotní stav dítěte (očkování, štípnutí hmyzem, …).
 • V případě, že dítě během tábora onemocní a nebude se moci tábora dále účastnit, náleží rodičům poměrná část účastnického poplatku. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi dny, které se již uskutečnily a dny, které zbývají do ukončení tábora.
 •  V případě, že dítě nebude moci z důvodu nemoci na tábor vůbec nastoupit, bude rodičům na základě prokazatelných skutečností (doložení lékařského potvrzení do 5 dnů) vrácen účastnický poplatek ve výši 100 %.
 • Na příměstský tábor je stanoven optimální počet účastníků ve skupině. Vzhledem k tomu jsme nuceni v případě náhlého zrušení přihlášky účtovat následující storno poplatky z ceny účastnického poplatku:

odhlášení méně než 14 dnů před zahájením tábora činí poplatek 50 % z celkové ceny tábora

odhlášení méně než 7 dnů před zahájením tábora činí poplatek 100 % z celkové ceny účastnického poplatku.

 • V případě úmyslného poškození majetku muzea dítětem bude po zákonném zástupci vyžadována finanční náhrada.

 

 

Zaplacením účastnického poplatku se rodiče a děti zavazují dodržovat tento táborový řád, se kterým byli seznámeni. Jeho porušení může vést k vyloučení dítěte z příměstského tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku.