Archaeologia historica

Archaeologia historica je prestižní recenzovaný odborný časopis zveřejňující původní studie zaměřené na archeologii středověku a spolupracující obory. V oddílech Zprávy a Kronika stručně informuje o aktuálních edičních, konferenčních či výstavních počinech a významných osobnostech. U zrodu časopisu, původně periodického sborníku příspěvků z celostátních a mezinárodních konferencí archeologie středověku, stála v roce 1976 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Od roku 2007 byl (po smrti zakladatele celé ediční řady prof. PhDr. Vladimíra Nekudy, DrSc.) jmenován výborem Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně odpovědným redaktorem časopisu prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., místopředseda MVS, a redakční práce převzal Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a do mezinárodních databází Ulrich's web Global Serials DirectoryEBSCO a SCOPUS.