Spolupráce s hledači s detektory

Hledání s detektory – spolupráce muzea s hledači

Hledání s detektorem kovů je jednou z metod archeologického průzkumu. Legální je pouze v případě, že hledač spolupracuje s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů (zpravidla muzeum).

Bližší informace ke spolupráci v regionu Boskovicka poskytne archeoložka muzea Mgr. Zuzana Jarůšková:  jaruskova@muzeum-boskovicka.cz.

Muzeum pro detektorové nadšence organizuje společné setkání s přednáškami a školení nebo terénní prospekce. Spolupracovníci muzea jsou zařazeni do projektu povrchového průzkumu ohrožených archeologických lokalit v severní části okresu Blansko v rámci aplikace Archeologická mapa České republiky – Portál amatérských spolupracovníků.

Platná legislativa (zákon o státní památkové péči) vyhrazuje cílené vyhledávání a vyzvedávání archeologických nálezů ze země jen institucím s oprávněním provádět archeologické výzkumy. Na takové předměty však lze natrefit i náhodou. Proto jsou proškolení hledači významnými pomocníky při získávání poznatků o minulosti našeho regionu.

Projekt s názvem „Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví Jihomoravského kraje“ byl zahájen v roce 2019 ve spolupráci Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. a Jihomoravského kraje jako reakce na stávající poměry objevování movitých archeologických památek na území Jihomoravského kraje. Jednotlivé archeologické nálezy jsou ze zákona majetkem kraje, na jehož území byly objeveny. Ten zřizuje muzejní instituce s archeologickými sbírkami, v nichž jsou nálezy odborně ošetřeny, zkoumány a bezpečně uchovány. Archeologické nálezy jsou nositeli celého komplexu důležitých informací, bez nichž by archeologická a historická věda nebyly schopny plnohodnotně rekonstruovat život dřívějších obyvatel našeho regionu, proto je potřeba nálezy uchovat tam kde vznikly, sloužily a byly uloženy do země. Archeologická pracoviště nemají kapacity na plnohodnotnou ochranu a záchranu všech archeologických památek a nálezů. Ty jsou přitom každodenně ohrožovány, ať již intenzivní zemědělskou činností, různými stavebními aktivitami, nebo jedinci, kteří se jimi chtějí obohatit.

Archeologické památky, které denně mizí, již nikdy v budoucnu nebude možné nahradit. Proto je naším společným úkolem spojit své síly při jejich záchraně a zachovat tuto součást naší historie pro budoucí generace. Muzeum regionu Boskovicka spolupracuje s amatérskými hledači s detektory již více než 10 let. Za tu dobu naši spolupracovníci obohatili naše sbírky o stovky archeologických nálezů, a to v mnoha případech o vzácné unikáty.

 

Užitečné odkazy:  https://www.archeologiemusov.cz