Informace pro stavebníky

Muzeum regionu Boskovicka je na základě oprávnění Ministerstva kultury ČR a dohody s Akademií věd ČR organizací oprávněnou provádět archeologický výzkum na území okresu Blansko a v tomto ohledu působí v oblasti správního obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice.

Kontakt pro stavebníky:

Mgr. Lukáš Bedáň

bedan@muzeum-boskovicka.cz, tel.: 736 197 825.

 

Každý stavebník, při jehož aktivitě dojde k zásahům pod povrch terénu, je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu. Stejně tak i v případech jiných aktivit, při kterých může dojít k porušení archeologických situací (např. oprava rybničních hrází).

Oznámení by mělo být provedeno v dostatečném předstihu před zahájením zemních prací. Součástí oznámení by pak měla být kopie situačního výkresu z projektové dokumentace a parcelní čísla dotčených pozemků.

V případech, kdy je stavebníkem právnická osoba, pro jejíž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu (ZAV), hradí náklady ZAV tento stavebník. Muzeum regionu Boskovicka hradí náklady ZAV pouze v případě, je-li stavebníkem osoba fyzická a nejedná se o stavbu v souvislosti s podnikáním (např. stavba rodinného domu).

Další informace o povinnostech stavebníka včetně online formuláře pro oznámení stavebního či jiného záměru naleznete na webu Archeologického ústavu na následujícím odkazu:

https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/

 

 

Záchranný archeologický výzkum poté probíhá nejčastěji formou dohledu nad zemními pracemi – probíhá kontrola odkrytých profilů a ploch. V případě pozitivního zjištění archeologických situací a nálezů probíhá standardní záchranný archeologický výzkum s podrobnou dokumentací zachycených situací. Vše se však snažíme vyřídit, pokud možno co nejrychleji, naší snahou je respektovat co nejvíce potřeby stavebníka a časový harmonogram stavby. V tomto ohledu je však zásadní včasné oznámení stavby a zahájení zemních prací.

 

 

V oblasti správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko působí Muzeum Blanenska:  https://www.muzeum-blanenska.cz/

Přehled všech oprávněných organizací naleznete na tomto odkazu: https://oao.aiscr.cz/