Archeologie

Archeologická sbírka obsahuje nálezy převážně z oblasti Malé Hané a Lysické sníženiny. Počátky sbírky spadají do první poloviny 20. století a jsou spojeny s aktivitami Muzejního spolku v Boskovicích (vznik 1905). K nejznámějším členům spolku patřili MUDr. Karel Snětina a lékárník František Lipka, proslaveni objevy na Starém Hradisku. K významnému rozšíření sbírky došlo v 70. až 90. letech v souvislosti se systematickými a záchrannými archeologickými výzkumy a povrchovými sběry (Skalice „Nivy“, Svitávka „Hradisko“, prospekce hradisek v Boskovické brázdě). Sbírka obsahuje archeologické nálezy z téměř všech období pravěku (paleolit, neolit, eneolit, doba bronzová, doba halštatská, doba laténská, doba římská a stěhování národů), raného a vrcholného středověku a novověku, to nejlepší je vystaveno ve stálé expozici Muzea regionu Boskovicka, nazvané „Krajinou sedmizubého hřebene“. V archeologické sbírce je významně zastoupen materiál z mladší a pozdní doby bronzové. V tomto období byla v regionu zjištěna velká hustota osídlení, početné jsou stopy sídlišť, pohřebišť, metalurgických aktivit, pozoruhodné je velké množství hromadných nálezů bronzových předmětů. Mezi skvosty sbírky patří také soubor kamenných nástrojů z mladší a pozdní doby kamenné, předměty z výbavy hrobů z Jabloňan a Knínic, unikátní je soubor skleněných, železných, bronzových, kostěných, jantarových a keramických nálezů z keltského oppida Staré Hradisko u Protivanova.