Časopis Matice moravské

Časopis Matice moravské patří k historickým časopisům s dlouholetou tradicí. Byl založen již v roce 1869 a vycházel s výjimkou let 1883–1890 a posledních let nacistické okupace nepřetržitě. Časopis s mezinárodní redakční radou, jejímiž členy jsou renomovaní badatelé z Francie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Spojených států, se zaměřuje především na vydávání vědeckých studií a článků, v nichž jsou předkládány nejnovější poznatky spjaté s dějinami Moravy, českých zemí a střední Evropy. Od meziválečného období je Časopis Matice moravské recenzovaným periodikem. Vychází dvakrát ročně, přičemž rozsah jednoho ročníku se aktuálně pohybuje okolo 600 tiskových stran. Vydavatelem časopisu je Matice moravská. Časopis je evidován v databázích Scopus, European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.