Pravěk Boskovicka (Vlastivěda Boskovicka svazek 3.)

Cena
270Kč
/ včetně DPH

Třetí svazek Vlastivědy Boskovicka je zaměřený především na proměny historického osídlení této části regionu. Publikace je chronologicky členěna a nabízí jasný přehled o pravěkém, protohistorickém a raně středověkém vývoji celého regionu od staršího paleolitu po počátek 13. století. Výklad je zasazen do širšího kontextu pravěkých až raně středověkých dějin Moravy i souvislostí středoevropských. V práci jsou prezentovány starší archeologické výzkumy ale i nejnovější nálezy a poznatky. Na publikaci se podíleli autoři z Muzea Boskovicka a vědeckých pracovišť v Brně –  Archeologického ústavu AV ČR, Ústavu archeologické památkové péče, Ústavu archeologie a muzeologie Filosofické fakulty MU, Moravského zemského muzea a Archaie Brno o. p. s.