Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče jsou víceoborový odborný recenzovaný časopis. Na svých stránkách uveřejňují původní, dosud nepublikované studie i kratší odborné texty z oblasti památkové péče, a to z pohledu různých disciplín souvisejících s ochranou movitých, nemovitých i nehmotných památek. Časopis klade důraz na metodologický a teoretický přesah představovaného tématu, a to i u regionálně nebo materiálově zaměřených studií. Cílem je publikování nových poznatků o kulturních památkách a teoretických východiscích i praktických postupech jejich ochrany.

Zprávy památkové péče se orientují na domácí i mezinárodní vědeckou obec s důrazem na prostor střední Evropy.

Vydavatelem časopisu je Národní památkový ústav, generální ředitelství (NPÚ, GŘ).

Časopis vychází čtyřikrát ročně.

Časopis je na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platném pro rok 2015. Od roku 2021 je indexován v databázi EBSCO.