Charakteristika fondu a odebíraná periodika

Otevřeno celoročně ve středu 9.00 – 14.00, po domluvě i v jiný pracovní den.

Návštěvníky knihovny prosíme, aby se předem objednali: telefon 724 696 140, e-mail kolarova@muzeum-boskovicka.cz.

Knihovna Muzea regionu Boskovicka nabízí zájemcům o studium přes 7.500 svazků knih a časopisů. Výraznou část knižního fondu tvoří publikace regionálního charakteru. Z publikací nadregionálního významu jsou ve fondu především publikace encyklopedického a vlastivědného charakteru. Knihovna obsahuje převážně odbornou literaturu z oborů archeologie, historie a etnografie.  Fond knihovny je pravidelně rozšiřován. 

Čtenáři zde mohou nahlédnout také do starších čísel regionálních novin a obecních zpravodajů. V současné době odebíráme: Týden u nás, Radniční listy, Zpravodaje - Boskovic, Olešnice, Šebetova, Velkých Opatovic, Lysic.
Knihovna je veřejně přístupná, publikace jsou půjčovány prezenční formou.

Knihovna odebírá řadu odborných periodik, např.: Přehledy výzkumů, Archeologické rozhledy, Pravěk, Archæologia historica, Český časopis historický , Časopis Matice moravské, Vlastivědný věstník moravský, Dějiny a současnost, dále např. Sborník Muzea Blansko a další regionální tiskoviny.

Boskovický zpravodaj je tradiční měsíčník vydávaný městem Boskovice.
Dějiny a současnost je kulturně historická revue.
Vlastivědný věstník moravský je český odborný historický časopis.
Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky
Vydává Sdružení Archeologů Čech, Moravy a Slezska
Na stránkách časopisu jsou publikovány studie domácích i zahraničních badatelů především se středoevropskou, ale i světovou (paleolit) tematikou.
Archaeologia historica je prestižní recenzovaný odborný časopis
Časopis zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů .
Časopis je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury
Časopis moravských a slezských archeologů
Víceoborový odborný recenzovaný časopis
Články, studie a badatelské novinky, které dokumentují blanenský region jak z přírodovědného, tak společenskovědného hlediska.
Časopis zveřejňující významné výsledky bádání o českých a světových dějinách
Folia ethnographica publikují původní odborné práce z etnologie
Časopis se zaměřuje především na vydávání vědeckých studií a článků.